Voľby do funkcií v SZTŠ

Slovenský zväz tanečného športu (ďalej SZTŠ) prechádza v tomto období jednou z najväčších transformácií od svojho vzniku. Dosiaľ zväz zastrešoval len tanečný šport (spoločenské tance), po novom SZTŠ zahŕňa aj sekcie rock'n'roll a IDO (IDO - tanečné štýly ako disco dance, hip hop, salsa, street show...). Stalo sa tak v decembri 2016, kedy boli prijaté nové Stanovy spĺňajúce ustanovenia Zákona o športe č.440/2015 Z.z. Ako sme Vás už informovali, jednou z prvých viditeľných zmien bolo predstavenie nového loga zväzu, v príprave je aj nová web stránka szts.sk. Významné zmeny sa však podpisujú aj pod legislatívnu a organizačnú podobu zväzu.

Dosiaľ mal zväz orgány ako Valné zhromaždenie, Prezidenta, Prezídium, Kontrolnú komisiu, či Disciplinárnu a rozhodcovskú komisiu. Nakoľko sa SZTŠ rozrastá o ďalšie spomínané sekcie, novú podobu dostane aj zloženie orgánov zväzu. Tými budú:

  • Valné zhromaždenie (VZ) ako najvyšší orgán
  • Rada ako výkonný orgán
  • Prezident ako štatutárny orgán
  • Kontrolóri ako kontrolný orgán
  • Disciplinárne komisie ako disciplinárne a licenčné orgány
  • Odvolacia disciplinárna a rozhodcovská komisia (ODRK) ako odvolací disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov
  • Volebná komisia ako volebný orgán.

V tejto súvislosti zvolal zväz Valné zhromaždenie k termínu 30. máj 2017, kedy sa majú okrem iného voliť členovia novovzniknutej Rady SZTŠ. Tá sa bude skladať z troch členov sekcie tanečného športu, jedného člena sekcie rock'n'roll a z dvoch členov IDO sekcie.

Za sekciu tanečného športu sa uchádzajú o funkciu nasledovní kandidáti: Horáček Petr, Chren Matej, Ivanič Peter, Kocsis Tibor, Pastorek Peter, Slimáková Petra, Štrbová Kvetoslava. Zvolení teda budú 3 kandidáti.

Okrem toho budú prebiehať aj voľby do funkcie Vedúceho vzdelávacieho úseku. O post sa uchádzajú Chren Matej, Martinec Ivan, Slimák Eduard. Posledným obsadzovaným miestom bude kontrolór SZTŠ, kde kandiduje iba jeden člen - Jakub Kazík.


Kto je Rada SZTŠ? Vyberáme informácie z nových Stanov zväzu:

Rada SZTŠ je najvyšším výkonným orgánom SZTŠ.
Rada SZTŠ najmä

a) vedie SZTŠ podľa Plánu činnosti SZTŠ schváleného zo strany VZ,
b) rozhoduje o všetkých otázkach SZTŠ, ktoré nie sú týmito Stanovami alebo ďalšími predpismi SZTŠ zverené do kompetencie iného orgánu SZTŠ,
c) zvoláva zasadnutia VZ,
d) má právo vyslať svojho zástupcu na zasadnutia každého iného orgánu SZTŠ,
e) pripravuje Plán činnosti SZTŠ, návrh rozpočtu, zostavuje účtovnú závierku,
f) spomedzi seba volí na svojom prvom zasadnutí Prezidenta SZTŠ a dvoch viceprezidentov, ktorí Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupujú,
g) odvoláva z funkcie Prezidenta SZTŠ a viceprezidenta ak zároveň ustanoví do jeho (ich) funkcie iného člena Rady,
h) ustanovuje náhradníka za funkcionára voleného VZ za každú jednotlivý športovú sekciu v prípade ak funkcia zanikne pred skončením funkčného obdobia do zasadnutia najbližšieho VZ,
i) na návrh Kontrolórov rozhoduje o odvolaní funkcionára SZTŠ z funkcie pred uplynutím funkčného obdobia v prípade, že zo zdravotných alebo iných dôvodov si dlhšie ako 3 mesiace neplní povinnosti vyplývajúce mu z funkcie v SZTŠ, do ktorej bol zvolený,
j) v prípade pochybností alebo rozporu medzi Stanovami a ostatnými vnútornými poriadkami SZTŠ, v prípade rozporu medzi vnútornými poriadkami SZTŠ navzájom a prípadne rozporu medzi Stanovami a predpismi platnými pre jednotlivé odvetvie tanečného športu, pokiaľ majú mať vplyv na kompetencie SZTŠ, zriaďuje osobitnú komisiu na podanie ich záväzného výkladu, pozostávajúcu z dvoch členov Rady, Kontrolórov a dvoch členov ODRK,
k) zabezpečuje zverejnenie údajov na webovom sídle SZTŠ ako aj na Športovom portáli v rozsahu podľa Zákona o športe a týchto Stanov v lehote 25 dní, ak Stanovy alebo Zákon o športe neurčujú kratšiu lehotu,
l) o svojej činnosti vypracúva každoročne výročnú správu, ktorú predkladá VZ.

 

Na prvom zasadnutí Rada o.i. zvolí Prezidenta a dvoch viceprezidentov. Pri voľbe viceprezidentov sa dbá na to, aby bol každý z nich z odlišnej športovej sekcie a zároveň boli z odlišnej športovej sekcie ako Prezident.

Rada zväzu prijíma svoje rozhodnutia vo forme uznesení nadpolovičnou väčšinou uznášaniaschopnej Rady (jednoduchá väčšina). Uznesenia Rady zväzu sú záväzné pre všetkých členov SZTŠ ako aj pre všetky jeho orgány, útvary a úseky. Pozvánka, program, prezenčná listina, zápisnica a uznesenia Rady sa zverejňujú na webovej stránke SZTŠ a Športovom portáli v zmysle Zákona o športe. Zápisnica sa doručí osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia Rady spôsobom a v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe (do 25 dní). Rada vykonáva svoju rozhodovaciu pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SZTŠ.

Členovia Rady sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolórov a odborných orgánov SZTŠ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.

 

zdroj: SZTS.sk, Stanovy SZTŠ

Vyhľadávanie

Kalendár udalostí

Marec 2024
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbližšie podujatia

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Anketa

Ktorý tanec máte najradšej?

Facebook